За нас накратко

Млад, но опитен колектив от специалисти с висок професионализъм и познаване особеностите на материята, на която са посветили своята сила и енергия, работейки за клиента с всичките си умения, съвременни технически средства и новости в технологиите. От регистрацията си до сега фирмата упражнява успешно само и единствено предмета си на дейност-геодезическо проучване и проектиране. Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал и професионално техническо оборудване и се ползва с доверието на десетки фирми в сферата на телекомуникациите, транспорта, строителството, земеделието, добива на инертни материали, преноса на природен газ, електрическа и топло енергия, дърводобива, търговията.


“КАДКОМПРОЕКТ” ООД - гр. ПЛЕВЕН е вписано с решение №1603/03.12.1999 г. в Регистъра за търговски дружества под № 13737 , том 35, стр. 190 по ф.д. №1603/1999г., ЕФН 1499016032;


Предмет на дейност: “Изработване и прилагане на геодезични, кадастрални, регулационни,
нивелационни, земеустройствени, комасационни и строителни планове и проекти, проекто-проучвателна дейност по земеразделянето и гороразделянето, геодезически, инженерно-
геоложки и хидрогеоложки проучвания…”

Главно меню

Кой е в сайта?

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта