ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО

 


Геодезическа основа

Геодезически мрежи със специално предназначение

Площна нивелация

Надлъжни профили

Напречни профили

Геодезическа снимка: Кадастрална информация, Надземна инфраструктура, Релеф, Схеми на самостоятелни обекти в сгради (чл.52 от ЗКИР)

План на подземни проводи (подземна част)

План-схема на подземни проводи

Заснимане на хидротехнически съоръжения – Линейни, Площни

Проект за Вертикално планиране - Геометрично решение на улици, кръстовища и вътрешноквартални пространства

Картограма на земните маси
Количествени сметки за земни работи и благоустрояване

Трасировъчен проект

Трасиране:Граници на имоти и контури на сгради; Оси на сгради; Подземни: водопроводи, газопроводи, оптични кабелни трасета, електропроводи; Въздушни: електропроводи, въздушни кабелни линии; Канали, канализация и топлопроводи; Дюкери, щолени, аквадукти; Въжени линии; Оси на язовирни стени, водохващания, водовземания; Корекции на реки, диги, дерета

Даване строителна линия и ниво - с издаване на протокол за строителна линия и ниво

Екзекутиви – Линейни, Площни, Точкови

Заснимане на геоложки изработки

Проект за изследване на деформации на Инженерни съоражения, Сгради,  Свлачища

Пространствено заснимане на фасади и калканни стени

Трасиране на окачени фасади

Заснимане на дървесни видове

Промяна на предназначението на земеделски земи

Оценка на недвижими имоти
 
 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ
 

План-схема за вертикално планиране ПУП
План за улична регулация
План за регулация
Парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии
Частични измемения на ПУП
Трасиране на осова мрежа
Трасиране на улична регулация
Трасировъчен план за вътрешноквартални пространства
Нивелационен план на урбанизирана територия
Нивелетен проект
Дигитализиране на картни материали
Съвместяване на цифрови модели
 Геодезическа основа
 Специализирана карта - Кадастрална информация (КК и КР), Надземна инфраструктура,
 Подземна инфраструктура, Релеф, Хидрография
 План-схема за вертикално планиране ОУП

Главно меню

Кой е в сайта?

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта